Bazy Danych

1. GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, pracujących lub chcących pracować z różnego rodzaju bazami danych.

2. CEL SZKOLENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy z wykorzystaniem różnego rodzaju bazami danych. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia absolwent posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy, w której bazy danych są wykorzystywane.

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu osiągną następujące efekty:

W zakresie wiedzy:

   • zna podstawową terminologie związaną z bazami danych
   • zna zagadnienia teoretyczne dotyczące funkcjonowania oraz zastosowań baz danych
   • zna sposób organizacji danych w bazach danych
   • zna podstawowe mechanizmy zapewnienia integralności oraz poufności przechowywanych danych
   • zna zasady projektowania struktury prostej bazy danych opartej o jedną tabelę, z uwzględnieniem zasad zapewnienia integralności w oparciu o maskę wprowadzania i format danych
   • zna sposoby realizacji operacji na danych, w tym przeglądania, sortowania, wyszukiwania, określania kryteriów
   • zna specyfikę pracy z kwerendami (zapytaniami)
   • zna języki wyszukiwania danych, w tym język QBE
   • wie jak tworzyć i drukować raportów

W zakresie umiejętności:

   • umie wskazywać praktyczne przykłady zastosowania baz danych
   • umie rozróżniać typy danych i poprawnie przypisywać je do rzeczywistych danych
   • umie przeprowadzać proste operacje na danych, w tym ich wyświetlanie i przeglądanie, wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie
   • umie zastosować proste zapytania z uwzględnieniem kryteriów wyszukiwania i filtrów
   • umie zastosować język QBE do tworzenia i uruchamiania kwerend z uwzględnieniem formułowania zapytań poprzez wypełnianie szablonów oraz określanie wzorca
   • umie tworzyć raporty w oparciu o kreatory oraz definiować ich właściwości, umie wydrukować utworzone wcześniej raporty w zakresie kompetencji społecznych

      W zakresie kompetencji społecznych:

   • ma świadomość szybkiego przyrostu danych w społeczeństwie informacyjnym oraz konieczności ich odpowiedniego przechowywania
   • rozumie istotę konieczności szybkiego dotarcia do określonych danych
   • ma świadomość roli baz danych w aspekcie współczesnych aplikacji komputerowych.

3. RAMOWY PROGRAM USŁUGI:

   • Teoria baz danych
   • Typowe przykłady baz danych
   • Tworzenie baz danych i manipulowanie danym
   • Realizacja kwerend (zapytań)
   • Raporty

Program szkolenia umożliwia uzyskanie kwalifikacji i Certyfikatu ECCC z modułu IT M4 Bazy danych.

Liczba godzin: min. 30 (ostateczny wymiar godzin dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wyjściowego poziomu wiedzy uczestników szkolenia).

4. HARMONOGRAM SZKOLENIA DO WYBORU:

   • 2 razy w tygodniu w godzinach 17.00 – 19.00
   • poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00
   • dostosowany do potrzeb klienta – ustalany indywidualnie.

Czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia. W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe.
W trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut.