GRAFIKA KOMPUTEROWA

1. GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, pracujących lub chcących pracować w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach w branży poligraficznej, grafiki gier komputerowych, stron www, itp.

2. CEL SZKOLENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie grafik komputerowy. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia absolwent posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w zawodzie grafik komputerowy.

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu osiągną następujące efekty:

W zakresie wiedzy:

   • zna podstawową terminologię związaną z grafiką komputerową
   • zna programy graficzne, np. Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Corel Draw, Inkscape i inne
   • wie jakie są rodzaje papieru i techniki druku
   • wie jak sporządzać kalkulacje usługi graficznej

W zakresie umiejętności:

   • umie tworzyć grafiki wektorowe i rastrowe
   • umie dobierać barwy w celu uzyskania wymaganego efektu kolorystycznego
   • umie optymalizować otrzymane materiały graficzne
   • umie przygotować skład materiałów graficznych dla różnych rodzajów druku i wykonywać montaż obrazów graficznych, z zastosowaniem dostępnych narzędzi

W zakresie kompetencji społecznych:

   • świadomie ponosi odpowiedzialności za efektywność swojej pracy podczas tworzenia elementów graficznych i podejmowania inicjatywy oraz  za kreowanie i modernizację projektu
   • umie samodzielnie zaplanować zarówno swoją pracę jak i pracę w zespole projektowym
   • kieruje się zasadami kultury oraz etyki zawodowej w komunikacji z przełożonymi, współpracownikami i klientami
   • dba o jakość, estetykę i terminowość wykonywanych usług, a także wysoki poziom kreatywności
   • ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i śledzenia nowych rozwiązań technologicznych.

3. RAMOWY PROGRAM USŁUGI:

   • Wprowadzenie do grafiki komputerowej.
   • Grafika rastrowa GIMP.
   • Przygotowanie grafiki do publikacji na ekranie oraz przygotowanie do druku.
   • Przetwarzanie wsadowe – automatyzacja procesu przygotowania obrazów.
   • Grafika wektorowa – INKSCAPE.
   • Praca w programie Photoshop.
   • Praca w programie Corel Draw.

Program szkolenia umożliwia uzyskanie kwalifikacji i Certyfikatu ICVC/GK 20004.20 Grafik komputerowy.

Liczba godzin: min. 30 (ostateczny wymiar godzin dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wyjściowego poziomu wiedzy uczestników szkolenia).

HARMONOGRAM SZKOLENIA DO WYBORU:

   • 2 razy w tygodniu w godzinach 17.00 – 19.00
   • poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00
   • dostosowany do potrzeb klienta – ustalany indywidualnie

Czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia. W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe.
W trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut.