Identyfikacja Potrzeb Rozwojowych

Identyfikacja potrzeb Klienta wraz z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)


1. GRUPA DOCELOWA

Poradnictwo zawodowe skierowane jest do osób, które chcą:

   • określić możliwości rozwoju zawodowego,
   • zaplanować ścieżkę zawodową,
   • określić predyspozycje zawodowe,
   • opracować indywidualny plan działania.

 

2. CEL USŁUGI

Celem poradnictwa zawodowego jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu, zmianie kwalifikacji, a także badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych. Poradnictwo zawodowe polega również na udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.

Uczestnik po zakończonym wsparciu uzyska następujące efekty:

   • określa własne zasoby zawodowe
   • określa swoje predyspozycje zawodowe
   • ma zaplanowaną ścieżkę zawodową
   • posiada opracowany wspólnie z doradcą zawodowym  indywidualny plan działania

 

3. RAMOWY PROGRAM USŁUGI

   • Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej klienta.
   • Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem klienta.
   • Realizacja IPD przez klienta ze wsparciem/monitoringiem doradcy zawodowego.
   • Zakończenie realizacji IPD. Podsumowanie działań.

Liczba godzin: 6 (ostateczny wymiar godzin dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta)

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA DO WYBORU:

   • 2 razy w tygodniu w godzinach 17.00 – 19.00
   • poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00
   • dostosowany do potrzeb klienta – ustalany indywidualnie