Poradnictwo Zawodowe

1. GRUPA DOCELOWA:

Osoby pełnoletnie, które potrzebują wsparcia w procesie poszukiwania pracy.

2. CEL USŁUGI:

Poradnictwo zawodowe jest formą wsparcia wspomagającą proces poszukiwania pracy, jeżeli istnieją ku temu oczywiste przesłanki, wynikające głównie z postawy klienta, takie jak np. brak motywacji do poszukiwania pracy lub brak wiedzy na temat własnych kompetencji i zasobów.

Każdy uczestnik po zakończonym wsparciu uzyska następujące efekty:

   • potrafi określić własne zasoby zawodowe
   • zna lokalny rynku pracy
   • zna metody poszukiwania pracy
   • potrafi samodzielnie poszukiwać zatrudnienia poprzez 
   • zna zasady skutecznej autoprezentacji w rozmowie z pracodawcą
   • jest pewny siebie i ma poczucie własnych kompetencji
   • jest zmotywowany do poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia.

3. RAMOWY PROGRAM USŁUGI:

   • Rola kompetencji zawodowych na rynku pracy. Rodzaje kompetencji. Dlaczego i kompetencje i zasoby?
   • Samopoznanie. Analiza mocnych i słabych stron. Kształtowanie pozytywnej samooceny.
   • Znaczenie poczucia własnej wartości.
   • Lokalny rynek pracy- własne możliwości i ograniczenia w zawiązku z poszukiwaniem pracy. Wymagania rynku pracy i możliwości zaistnienia na nim. Źródła informacji o rynku pracy.
   • Metody aktywnego poszukiwania pracy: zalety, wady, skuteczność poszczególnych metod.
   • Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna. Znaczenie rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji. Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy. Zasady autoprezentacji. Komunikacja werbalna i mowa ciała.
   • Czym jest, co dalej i po co nam motywacja? Co nami kieruje, co jest dla nas ważne, dlaczego chcemy podjąć zatrudnienie? Czynniki wzbudzające motywację.
   • Metody walki ze stresem. Czym jest stres? Praktyczne sposoby redukcji stresu.

Liczba godzin: 4 – 10 (ostateczny wymiar godzin dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta)

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA DO WYBORU:

   • 2 razy w tygodniu w godzinach 17.00 – 19.00
   • poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00
   • dostosowany do potrzeb klienta – ustalany indywidualnie