PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI

1. GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, pracujących lub chcących pracować w działach finansowo-księgowych, analitycznych oraz rozliczeniowych.

2. CEL SZKOLENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie Pracownik ds. rachunkowości i księgowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia absolwent posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w działach finansowo-księgowych, analitycznych oraz rozliczeniowych.

Uczestnik po zakończonym szkoleniu osiągnie następujące efekty:

W zakresie wiedzy:

   • zna prawo pracy i zasady BHP
   • zna podstawy rachunkowości, w tym zasady rachunkowości
   • zna zasady wyceny aktywów i pasywów
   • zna zasady procesu inwentaryzacji dokumentacje z nim związaną
   • zna zasady sprawozdawczości finansowej, w tym: założenia ustawowe, terminowość, istotę i elementy całego procesu
   • zna terminologię: aktywa i pasywa jednostki gospodarczej i ich klasyfikację
   • zna zasady opodatkowania, w tym podatku dochodowego
   • zna zasady rozliczania podatku od towarów i usług, odliczenia, zwolnienia
   • zna zasady opodatkowania w obrocie zagranicznym
   • zna zapisy ustawy o rachunkowości oraz terminologię związaną z kosztami i przychodami w przedsiębiorstwie (zysk, strata, wynik finansowy)

W zakresie umiejętności:

   • umie samodzielnie organizować pracę na stanowisku pracownik ds. rachunkowości i księgowości
   • umie zastosować w praktyce zapisy ustawy o rachunkowości 
   • umie wyliczyć zysk, stratę, wynik finansowy, itp.
   • umie wystawiać dokumenty księgowe
   • umie prowadzić księgi rachunkowe
   • zna dokumentację związaną z rozliczeniami międzyokresowymi
   • umie samodzielnie sporządzać deklaracje podatkowe
   • znajomość zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT

W zakresie kompetencji społecznych:

   • potrafi sprawnie komunikować się z ludźmi, także w warunkach stresu, rozumie istotę przekazywania informacji
   • potrafi świadomie podejmować samodzielne decyzje i przewidywać skutki podejmowanych działań
   • ma świadomość doskonalenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych właściwych dla spraw rachunkowo-księgowych
   • świadomie kieruje się zasadami etyki zawodowej, w tym przestrzega zasad uczciwości, rzetelności, poufności oraz tajemnicy zawodowej.

3. RAMOWY PROGRAM USŁUGI:

   • Przedmiot, podmiot i zasady rachunkowości.
   • Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa.
   • Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.
   • Podatek od towarów i usług.

Program szkolenia umożliwia uzyskanie kwalifikacji i Certyfikatu ICVC/PRK 20006.20 Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości

Liczba godzin: min. 30 (ostateczny wymiar godzin dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wyjściowego poziomu wiedzy uczestników szkolenia)

4. HARMONOGRAM SZKOLENIA DO WYBORU:

   • 2 razy w tygodniu w godzinach 17.00 – 19.00
   • poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00
   • dostosowany do potrzeb klienta – ustalany indywidualnie.

Czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia. W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe. W trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut.