PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

1. GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, pracujących lub chcących pracować w urzędach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, prawniczych, notarialnych, informatycznych i innych branżach o profilu handlowym i usługowym, na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.

2. CEL SZKOLENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie pracownik administracyjno-biurowy. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia absolwent posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w biurze.

Uczestnik po zakończonym szkoleniu osiągnie następujące efekty:

W zakresie wiedzy:

   • zna specyfikę pracy biurowej
   • zna zasady BHP oraz ergonomii pracy na stanowisku pracownika biurowego
   • zna systemy kancelaryjne i rzeczowego wykazu akt
   • zna zasady ochrony danych osobowych, archiwizowania i przechowywania danych
   • zna zasady pierwszego kontaktu z klientem i zasady, skutecznej komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej), oraz autoprezentacji
   • zna zasady prowadzenia biznesowych rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej zgodnie z zasadami savoir vivre
   • zna podstawy kodeksu postępowania administracyjnego

W zakresie umiejętności:

   • umie organizować pracę na stanowisku pracownika administracyjno-biurowy
   • umie obsługiwać sekretariat/kancelarię/ biuro
   • umie przygotowywać różnego rodzaju pisma, protokoły, sprawozdania, itp.
   • umie być otwartym na potrzeby i oczekiwania klientów
   • umie zastosować w praktyce zasady savoir vivre w biurze
   • umie organizować i prowadzić zebrania wewnętrzne i spotkania zewnętrzne
   • umie obsługiwać urządzenia biurowe i pracować na komputerze (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny)

W zakresie kompetencji społecznych:

   • umie dostosować swoje zachowanie do zmiennych okoliczności pracy
   • ma świadomość konieczności samodzielnej, rzetelnej i terminowej pracy na stanowisku
   • umie komunikować się z innymi poprzez skuteczne słuchanie, mówienie i pisanie (w tym drogą elektroniczną)
   • ma świadomość konieczności doskonalenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych

3. RAMOWY PROGRAM USŁUGI:

   • Organizacja pracy, rola i znaczenie pracownika biurowego.
   • Komunikacja interpersonalna i savoir vivre w pracy biurowej.
   • Organizacja pracy biurowej i obieg dokumentów.
   • Rodzaje i zasady konstruowania pism.
   • Postępowanie administracyjne.

Program szkolenia umożliwia uzyskanie kwalifikacji i Certyfikatu ICVC/PB 20001.27 Pracownik administracyjno-biurowy.

Liczba godzin: min.30 (ostateczny wymiar godzin dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wyjściowego poziomu wiedzy uczestników szkolenia).

4. HARMONOGRAM SZKOLENIA DO WYBORU:

   • 2 razy w tygodniu w godzinach 17.00 – 19.00
   • poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00
   • dostosowany do potrzeb klienta – ustalany indywidualnie.

Czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia. W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe. W trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut.