Regulamin

Regulamin portalu gama-cs.pl

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną przez GAMA Centrum Szkoleń i Obsługi Projektów Europejskich, J.Kowalik, J. Suczyńska spółka cywilna za pośrednictwem portalu gama-cs.pl
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu przez Użytkownika do Konta, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Konto – zbiór zasobów w Portalu gama-cs.pl przypisanych danemu użytkownikowi;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu gama-cs.pl;
  • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu gama-cs.pl;
  • Portal Gama-CS.pl – stworzona przez Usługodawcę platforma informacyjno-edukacyjna, dostępna po adresem https://gama-cs.pl; podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę/lub jego partnerów;
  • Strona – Usługodawca lub Użytkownik;
  • Usługodawca – GAMA Centrum Szkoleń i Obsługi Projektów Europejskich, J.Kowalik, J. Suczyńska Spółka Cywilna z siedzibą ul. Starodworska 11 D, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 7343561026
  • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną;
  • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w pkt III.
 3. Prawa do treści udostępnianych w ramach Portalu gama-cs.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa Portalu gama-cs.pl, znaki towarowe Usługodawcy oraz jego partnerów, wchodzące w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, opisy prezentowanych usług, podlegają ochronie, a ich wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione pod rygorem podjęcia odpowiednich kroków prawnych w tym skierowania sprawy do Sądu i dochodzenia odszkodowania za zaistniałe naruszenia.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu gama-cs.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami i podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Rejestracja

 1. Rejestracja w ramach Portalu gama-cs.pl następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie.
 2. W celu prawidłowej rejestracji Użytkownik obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta.
 3. Użytkownik zarejestrowany na Portalu gama-cs.pl otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta.
 4. Aby skorzystać z Konta Użytkownik używa przypisanego mu loginu i hasła.

Zakres Usług:

 1. Usługi świadczone poprzez Portal gama-cs polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości zasobów informacyjnych Portalu. Użytkownikowi udostępniane są szkolenia na temat wybrany z oferty Usługodawcy.
 2. Usługi są płatne. Dostęp do usług przysługuje na określonych warunkach i przez czas określony dla danej usługi wyłącznie Użytkownikom, którzy wykupili dostęp do usługi. Uprawniony Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów poprzez zarejestrowane Konto.
 3. Hasło uprawnia do uruchomienia usługi przez jednego Użytkownika. Udostępnienie hasła osobom nieuprawnionym może uniemożliwić korzystanie z Konta.

Warunki świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  • przeglądarka z minimalnym numerem wersji: Firefox 30, Chrome 40, Internet Explorer 9;
  • włączona obsługa Cookies i Java Script, itp.,
 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji,
 3. W celu korzystania z Usług, Użytkownik na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia sobie urządzenia elektronicznego pozwalającego na dostęp do sieci Internet, wraz z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki (Chrome, Firefox, Internet Explorer), oraz konta poczty e-mail,
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo publikowanie reklam na Portalu gama-cs.pl,
 5. Dobrowolne umieszczenie przez Usługobiorcę swojego wizerunku na Portalu gama-cs.pl, stanowi jednocześnie zgodę na wykorzystywanie tegoż wizerunku przez Portal gama-cs.pl w zakresie związanym z realizację świadczonej Usługi.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treść przekazaną przez Użytkownika,
 7. Usługi są dostępne tylko na rzecz Użytkowników, którzy ukończyli 13 lat, pod warunkiem, że przepis obowiązującego powszechnie prawa nie stanowi inaczej.
 8. Usługodawca może dokonać przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy, w celu zabezpieczenia danych, dokonywania napraw, ulepszeń i zmian,
 9. Usługodawca powiadomi Użytkowników o przerwie technicznej zamieszczając stosowny komunikat na portalu gama-cs.pl, chyba że przerwa w funkcjonowaniu nastąpi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
 10. Użytkownik wyraża zgodę na przerwę w funkcjonowaniu Platformy spowodowaną przerwą techniczną,
 11. Świadczenie przez Usługodawcę usług jest płatne według cennika usług zamieszczonego w zakładce „Oferta” https://gama-cs.pl/oferta,
 12. Dostęp do usług stanie się aktywny po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy.

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który nie odbył szkolenia może odstąpić od umowy na usługi płatne świadczone za pośrednictwem Portalu gama-cs.pl bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Celem realizacji uprawnienia, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres meilowy Usługodawcy (podpisany skan). Oświadczenie o odstąpieniu może zostać również wysłane na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wyraża wolę rozpoczęcia realizacji usługi za pośrednictwem Portalu gama-cs.pl przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, winien złożyć na trwałym nośniku wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie.
 3. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Reklamacje

 1. Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy, tj. GAMA Centrum Szkoleń i Obsługi Projektów Europejskich, J.Kowalik, J. Suczyńska Spółka Cywilna z siedzibą ul. Starodworska 11 D, 33-300 Nowy Sącz.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników nie będących Konsumentami ograniczona jest do wysokości ceny usługi oraz nie obejmuje utraconych korzyści.

Dane osobowe i Cookies

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Usługodawcę, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Warunkiem dokonania rejestracji lub zamówienia usługi jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji lub procedurze składania zamówienia w celu ich realizacji i obsługi. Zgoda jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu rejestracji lub zamówienia usługi.
 3. Podawane przez Użytkownika Dane osobowe służą wyłącznie realizacji umowy na świadczenie usług szkoleniowych.
 4. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim.
 5. W trakcie logowania Użytkownik podaje także hasło zabezpieczające konto Użytkownika. Hasło winno być strzeżone przez Użytkownika przed jego wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, adres ten za zgodą Użytkownika wykorzystywany w celach marketingowych przez Usługodawcę. Zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta.
 7. Portal gama-cs.pl wykorzystuje Cookies.
 8. Cookies nie zawierają jakichkolwiek Danych osobowych Użytkownika i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania gama-cs.pl.
 9. Domyślne parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi gama-cs.pl.
 10. Poziom ochrony przed Cookies Użytkownik może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies.
 11. Szczegółowe postanowienia na temat Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 12. Użytkownikowi przysługuje, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia RODO uprawnienie do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Użytkownika, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 13. a) cele przetwarzania;
 14. b) kategorie odnośnych danych osobowych;
 15. c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 16. d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 17. e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 18. f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 19. g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 20. h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Działania niedozwolone

 1. Użytkownik nie może korzystać z Portalu gama-cs.pl w celu niezgodnym z prawem lub z Regulaminem w szczególności:
  • dla realizacji jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów,
  • w sposób, który może zostać zidentyfikowany, jako spamowanie,
  • włamywanie się do serwisu, skanowanie lub testowanie podatności systemu lub sieci na naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa i uwierzytelniania,
  • działania, które prowadzą do celowego przeciążenia Portalu,
  • publikowanie treści, do których użytkownik nie ma praw lub naruszających prawa osób trzecich,
  • publikowania treści nieprawdziwych i/lub niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi i przepisami prawa: pomówienia, treści obraźliwe, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, zawierające wirusy lub linki prowadzące do wirusów, itp.,
  • kopiowanie dla celów innych niż własnego podnoszenia wiedzy treści dostępnych na platformie, w szczególności kopiowanie treści dla celów komercyjnych.

Postanowienia końcowe

 1. W wypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie obowiązują w stosunkach z Konsumentami, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub inne właściwe przepisy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem, poddane są właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, poddane są sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na Portalu gama-cs.pl w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla umów na świadczenie usług zawartych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Użytkowników, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji bądź odmowy akceptacji, przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.