rEKLAMACJE

PROCEDURA REKLAMACJI I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI NIEPRZEWIDZIANYCH

1. Każdy uczestnik (lub podmiot zamawiający) ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych/doradczych
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia usługi.

2. Reklamacje usług można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym lub mailem, na tradycyjny lub elektroniczny adres firmy
GAMA Centrum Szkoleń i obsługi Projektów Europejskich, J. Kowalik, J. Suczyńska spółka cywilna

3. Pismo zawierające reklamację powinno zawierać:

a. Dane kontaktowe do uczestnika/ podmiotu, zgłaszającego reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, 
e-mail,
b. Nazwę i datę usługi (imię i nazwisko trenera) wobec której zgłasza się zastrzeżenie,
c. Przedmiot reklamacji – opis zgłoszonego problemu,
d. Uzasadnienie,
e. Proponowany sposób rozwiązania sprawy — oczekiwania wobec realizatora usługi, m.in:

      • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne
      • bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem, z zastrzeżeniem, że co najmniej 50% ocen poszkoleniowej ankiety ewaluacyjnej z danej usługi szkoleniowej jest równych bądź niższych, co pozwala uniknąć subiektywizacji ocen poszczególnych uczestników szkoleń.
      • zwrot kosztów usługi wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/ odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania przez firmę GAMA Centrum Szkoleń i obsługi Projektów Europejskich, J. Kowalik, J. Suczyńska spółka cywilna informacji o powstałej nieprawidłowości,
a w przypadkach szczególnie skomplikowanych, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. Decyzja dotycząca reklamacji
z ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

5. Firma GAMA Centrum Szkoleń i Obsługi Projektów Europejskich, J. Kowalik, J. Suczyńska spółka cywilna zastrzega sobie prawo
do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia
, jeżeli reklamacja będzie wynikać z nieznajomości powyższych zasad.

6. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Doradztwo zawodowe

Pomożemy znaleźć Ci pracę, w której będziesz mógł/mogła wykazać się swoimi umiejętnościami.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!