SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

1. GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, pracujących lub chcących pracować w działach finansowo – księgowych, kancelariach     
i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

2. CEL SZKOLENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie Specjalisty ds. kadr i płac. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia absolwent posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w działach finansowo – księgowych, kancelariach i biurach doradztwa z zakresu księgowości i Human Resources.

Uczestnik po zakończonym szkoleniu osiągnie następujące efekty:

W zakresie wiedzy:

   • zna prawo pracy i zasady BHP
   • zna dokumentację związaną z procesem zatrudniania pracownika
   • zna dokumentacje i procedury związane z rozwiązywaniem stosunku pracy
   • zna zasady wyliczania wynagrodzeń, urlopów
   • wie jakie są obowiązki pracodawcy z zakresu rozliczeń publicznoprawnych
   • wie jakie są obowiązki pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
   • zna zasady naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
   • zna zasady przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych

W zakresie umiejętności:

   • umie organizować pracę na stanowisku specjalista ds. kadr i płac
   • umie samodzielnie prowadzić dokumentację pracowniczą, w tym umowy cywilnoprawne
   • umie samodzielnie naliczać wynagrodzenia, zna prawodawstwo związanego ze składnikami wynagrodzenia
   • zna procedury tworzenia dokumentacji wynagrodzeń
   • umie samodzielnie wyliczać podatek dochodowego

W zakresie kompetencji społecznych:

   • potrafi sprawnie komunikować się z ludźmi, także w warunkach stresu, rozumie istotę przekazywania informacji
   • potrafi samodzielnie podejmować decyzje w obszarze kadrowo-płacowym
   • ma świadomość konieczności doskonalenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych właściwych dla spraw kadrowo-płacowych
   • ma świadomość konieczności kierowania się zasadami etyki zawodowej, w tym przestrzegania zasad uczciwości, rzetelności, poufności.

3. RAMOWY PROGRAM USŁUGI:

   • kadry – prawo pracy
   • wynagrodzenia
   • ubezpieczenia społeczne
   • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
   • świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
   • pozostałe zagadnienia.

Program szkolenia umożliwia uzyskanie kwalifikacji i Certyfikatu ICVC/KP 20006.18 Specjalista ds. Kadr i Płac.

Liczba godzin: min. 30 (ostateczny wymiar godzin dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wyjściowego poziomu wiedzy uczestników szkolenia).

HARMONOGRAM SZKOLENIA DO WYBORU:

   • 2 razy w tygodniu w godzinach 17.00 – 19.00
   • poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00
   • dostosowany do potrzeb klienta – ustalany indywidualnie.

Czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe.
W trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut.