SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA

1. GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, pracujących lub chcących pracować w działach operacyjnych, administracyjnych, handlowych, jako wsparcie sprzedaży, w back office.

2. CEL SZKOLENIA:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie Specjalisty ds. obsługi klienta. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia absolwent posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w zawodzie specjalisty ds. obsługi klienta.

Uczestnik po zakończonym szkoleniu osiągnie następujące efekty:

W zakresie wiedzy:

   • zna zasady pierwszego kontaktu z klientem
   • zna zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej)
   • wie jakie są bariery komunikacyjne
   • zna typologię klientów
   • zna standardy obsługi klienta
   • wie jak budować długofalowe relacje z klientami
   • zna metody radzenia sobie ze stresem
   • wie jak radzić sobie z pracą pod presją czasu

W zakresie umiejętności:

   • umie aktywnie słuchać i zadawać pytania
   • umie wykorzystywać mowę ciała w procesie profesjonalnej obsługi klienta (komunikacja pozawerbalna)
   • umie odczytywać potrzeby i oczekiwania klientów
   • umie przezwyciężać bariery komunikacyjnych
   • umie rozpoznawać i zaspokajać potrzeby klientów
   • umie dobierać strategie obsługi klienta
   • umie profesjonalnie prowadzić rozmowy telefoniczne i korespondencje mailową
   • umie radzić sobie w trudnych sytuacjach z klientem
   • umie zarządzać emocjami, analizować przyczyny konfliktów i poszukiwać rozwiązań

W zakresie kompetencji społecznych:

   • umie sprawnie komunikować się z ludźmi, także w warunkach stresu, rozumie istotę przekazywania informacji
   • jest zorientowany na klienta i jakości obsługi – koncentruje się na poznawaniu i odpowiadaniu na potrzeby klienta zewnętrznego/wewnętrznego oraz na budowaniu z nim długofalowej relacji oraz skupia się na jakości tej obsługi co oznacza zaangażowanie na wysokim poziomie
   • umie umiejętnie wykorzystywać różnorodne metody i techniki w celu identyfikacji i wyeliminowania problemu, co oznacza co świadczy o umiejętności szerszego spojrzenia pozwalającego na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów.

3. RAMOWY PROGRAM USŁUGI:

   • Komunikacja interpersonalna w pracy z klientem.
   • Standardy obsługi klienta.
   • Typologia klienta i sposoby obsługi.
   • Relacje biznesowe.
   • Prowadzenie rozmów telefonicznych i korespondencji mailowej, stres w pracy.

Program szkolenia umożliwia uzyskanie kwalifikacji i Certyfikatu ICVC/OK 20001.19 Specjalista ds. Obsługi Klienta.

Liczba godzin: min. 30 (ostateczny wymiar godzin dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wyjściowego poziomu wiedzy uczestników szkolenia).

4. HARMONOGRAM SZKOLENIA DO WYBORU

   • 2 razy w tygodniu w godzinach 17.00 – 19.00
   • poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00
   • dostosowany do potrzeb klienta – ustalany indywidualnie.

Czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia. W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe. W trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut.KHJFDKEBIDERDBFDIDSF