SPRZEDAWCA Z ELEMENTAMI OBSŁUGI KLIENTA

1. GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, pracujących lub chcących pracować w handlu, działach handlowych, sprzedażowych, operacyjnych.

2. CEL SZKOLENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie sprzedawca z elementami obsługi klienta. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia absolwent posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w zawodzie sprzedawca z elementami obsługi klienta.

Uczestnik po zakończonym szkoleniu osiągnie następujące efekty:

W zakresie wiedzy:

   • zna specyfikę pracy na stanowisku sprzedawcy z elementami obsługi klienta
   • zna role sprzedawcy w procesie sprzedaży i obsługi klienta
   • zna zasady i znaczenie pierwszego kontaktu z klientem
   • zna zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej)
   • zna typologie klientów i zna zasady pracy z trudnym klientem
   • wie jakie są etapy i modele sprzedaży
   • zna standardy obsługi klienta
   • zna zasady prowadzenia negocjacji biznesowych (strategie, style, techniki i taktyki negocjacyjne)
   • zna role obsługi posprzedażowej

W zakresie umiejętności:

   • umie rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klientów
   • umie aktywnie słuchać i być otwartym na potrzeby klienta
   • umie formułować pytania z wykorzystaniem ich funkcji w procesie sprzedaży
   • umie komunikować się z klientami, stosując odpowiednie narzędzia i techniki komunikacji
   • umie rozpoznawać i zaspokajać potrzeby klientów i w ten sposób budować pozytywne, długofalowe relacje
   • umie dobierać strategię obsługi klienta do typu klienta
   • umie radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, asertywnie przyjmować i wyrażać krytykę
   • umie wykorzystywać język korzyści w pracy z klientem
   • umie stosować strategie, style, techniki i taktyki negocjacyjne
   • umie wybierać odpowiednie zasady wywierania wpływu społecznego i wykorzystywać je w procesach sprzedażowych

W zakresie kompetencji społecznych:

   • umie sprawnie komunikować się z ludźmi, także w warunkach stresu, rozumie istotę przekazywania informacji
   • jest zorientowany na klienta i jakość obsługi – koncentruje się na poznawaniu i odpowiadaniu na potrzeby klienta zewnętrznego/wewnętrznego oraz na budowaniu z nim długofalowej relacji oraz skupia się na jakości obsługi
   • świadomie wykorzystuje różne metody i techniki w celu identyfikacji i wyeliminowania problemu
   • świadomie wykorzystuje metody i techniki sprzedażowe i negocjacyjne, a także założenia psychologii sprzedaży w celu osiągnięcia założonego celu.

3. RAMOWY PROGRAM USŁUGI

   • Rola sprzedawcy w procesie sprzedaży.
   • Komunikacja interpersonalna w pracy z klientem.
   • Typologia klienta.
   • Standardy obsługi klienta.
   • Negocjacje handlowe.
   • Techniki i psychologia sprzedaży.

Program szkolenia umożliwia uzyskanie kwalifikacji i Certyfikatu ICVC/SP 20001.26 Sprzedawca z elementami obsługi klienta.

Liczba godzin: min. 30 (ostateczny wymiar godzin dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wyjściowego poziomu wiedzy uczestników szkolenia).

4. HARMONOGRAM SZKOLENIA DO WYBORU

   • 2 razy w tygodniu w godzinach 17.00 – 19.00
   • poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00
   • dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni.
Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia.
W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe.
W trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut.