SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

1. GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, pracujących lub chcących pracować
handlu, działach handlowych, sprzedażowych.

2. CEL SZKOLENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia absolwent posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w zawodzie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Uczestnik po zakończonym szkoleniu osiągnie następujące efekty:

W zakresie wiedzy:

   • zna cechy współczesnego rynku ze szczególnym uwzględnieniem roli marketingu
   • zna specyfikę pracy na stanowisku sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
   • zna cechy skutecznego sprzedawcy
   • wie czym są zachowania konsumenckie 
   • wie czym jest segmentacja rynku i proces zakupu 
   • zna etapy procesu sprzedaży, obsługi posprzedażowej, pozyskania referencji
   • zna podstawowe pojęcia dotyczące kas fiskalnych kas fiskalnych 
   • zna przepisy dotyczące obowiązku posiadania kasy fiskalnej
   • zna metody radzenia sobie ze stresem i pracy pod presją czasu.

W zakresie umiejętności:

   • umie właściwie zaprezentować ofertę handlową
   • umie przeprowadzić proces sprzedaży
   • umie  poprowadzić spotkania biznesowe
   • umie zastosować w praktyce zasady obsługi posprzedażowej, pozyskania referencji, technik i metod zamykania sprzedaży
   • umie obsługiwać kasy fiskalne
   • umie zarządzać sobą w czasie
   • umie zorganizować stanowisko pracy.

W zakresie kompetencji społecznych:

   • potrafi sprawnie komunikować się z ludźmi, także w warunkach stresu, rozumie istotę przekazywania informacji
   • jest zorientowany na klienta – koncentruje się na poznawaniu i odpowiadaniu na potrzeby klienta zewnętrznego/wewnętrznego oraz na budowaniu z nim długofalowej relacji oraz skupia się na jakości obsługi
   • umiejętnie wykorzystuje różnorodne metody i techniki w celu identyfikacji i wyeliminowania problemu, co oznacza umiejętność szerszego spojrzenia pozwalającego na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów
   • umie świadomie wykorzystywać metody i techniki sprzedażowe i negocjacyjne, a także założenia psychologii sprzedaży w celu osiągnięcia założonego celu.

3. RAMOWY PROGRAM USŁUGI:

   • Rola sprzedawcy w procesie sprzedaży.
   • Zachowania konsumenckie.
   • Proces sprzedaży.
   • Relacje biznesowe.
   • Sprzedaż na urządzeniach fiskalnych.

Program szkolenia umożliwia uzyskanie kwalifikacji i Certyfikatu ICVC/SOK 20002.18 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Liczba godzin: min. 30 (ostateczny wymiar godzin dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wyjściowego poziomu wiedzy uczestników szkolenia).

4. HARMONOGRAM SZKOLENIA DO WYBORU:

   • 2 razy w tygodniu w godzinach 17.00 – 19.00
   • poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00
   • dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Czas trwania jednego modułu/zjazdu nie przekracza 5 następujących po sobie dni. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia. W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe. W trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut.