Metodyka realizacji usług dla osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo) oraz osób z niepełnosprawnościami

Szkolenia, warsztaty i kursy zawodowe są najczęściej proponowaną formą wsparcia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie jest formą aktywności zaprojektowanej w celu wzbogacenia wiedzy, umiejętności i zdolności uczestników lub zmiany ich postaw i zachowań społecznych w jakimś określonym kierunku.

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie musi być zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami każdego uczestnika i jego predyspozycjami osobowościowymi czy zdrowotnymi oraz odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Właściwe zorganizowanie szkolenie, niezależnie od tego jaka jest jego tematyka, musi być nastawione przede wszystkim na zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności. W przypadku szkolenia zawodowego uczestnik po jego zakończeniu powinien zdobyć kwalifikacje niezbędne do podjęcia konkretnej pracy.

 ORGANIZCJA SZKOLENIA

  1. Szkolenie powinno być dopasowane do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wejściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkolenia oraz wykorzystanych metod.
  2. Program szkoleniowy powinien być opisany w języku efektów uczenia się.
  3. Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwego ministra (jeśli dotyczy) i/lub certyfikowane instytucje.
  4. Materiał szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich. Ponad to materiały muszą być dostosowane do poziomu uczestników oraz potrzeb związanych z ewentualnymi niepełnosprawnościami.
  5. Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfikacji i sytuacji osób uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfikacji grupy.
  6. Trenerzy prowadzący szkolenia muszą posiadać:
  • wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/ zaświadczenia uprawniające do przeprowadzenia danego szkolenia,
  • doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
  • kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych.

7. Kurs powinien zakończyć się egzaminem potwierdzającym nabycie przez uczestnika/czki kursu kwalifikacji zawodowych/ kompetencji w zakresie zgodnym z przedmiotem kursu, oraz wydaniem stosownych zaświadczeń.

8. Sale szkoleniowe muszą spełniać wymogi BHP, oraz być dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, z dostępem do światła dziennego i oświetlenia sztucznego, z komfortową temperaturą powietrza, mieszczącej grupę osób przewidzianych dla danego rodzaju szkolenia; pomieszczenia powinny mieć dostęp do zaplecza sanitarnego oraz posiadać niezbędne wyposażenie; do miejsca szkolenia powinien istnieć dogodny dojazd zarówno środkami komunikacji publicznej jak i prywatnym środkiem transportu.